• Aanmeldingsformulier opleidingen

 • Ik schrijf mij in voor:

 • * De hiervoor genoemde tarieven zijn inclusief lesmateriaal maar exclusief inschrijfgelden en examenkosten.

 • Verplichtingen ZwemConsult

 • ZwemConsult verplicht zich de opleiding te (laten) verzorgen door voldoende deskundig personeel. Als de opleiding of een deel daarvan, als gevolg van het ontbreken van onvoldoende deskundig personeel geen doorgang vindt, heeft de cursist recht op hetzij een evenredige teruggave van het cursusgeld, hetzij de mogelijkheid het betreffende deel op een andere dag/of tijdstip in te halen.

 • Verplichtingen van de cursist

 • Voor de duur van de gehele opleiding is de cursist verplicht zich te houden aan de huisregels van het zwembad en de specifieke huisregels die gelden voor de ruimten waarin de opleiding wordt gegeven.
  De cursist is gehouden de aanwijzingen van de docenten nauwgezet op te volgen.
  Vanaf de inschrijfdatum dient de cursist de opleiding te volgen. Bij tussentijds terugtrekken is cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Bij het later opnieuw volgen van de opleiding is de cursist wederom opnieuw het cursusgeld verschuldigd.
  De cursusgelden dienen binnen de gestelde betalingstermijnen te worden voldaan (1 maand na factuur datum). Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij het niet tijdig betalen van de gelden wordt per maand 5% extra in rekening gebracht, bij het in gebreke zijn van betalingen zal na 3 maanden een incassobureau de honneurs van de opleiding verder waarnemen.
  Het cursusgeld dient binnen een maand na factuur datum betaald te worden, termijnbetaling is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming.
  Indien, na twee maanden na factuur datum, het cursusgeld nog niet binnen is bij ZwemConsult, zal de cursist uitgesloten worden voor verdere deelname aan de opleiding. Zodra de cursusgelden binnen zijn zal de cursist weer tot de opleiding toe worden gelaten.
  Inschrijving is bindend. De cursist dient de opleiding, bij inschrijving van meerdere certificeerbare eenheden, achter elkaar te volgen.
  Cursist blijft eindverantwoordelijke ten aanzien van betaling van de opleiding.
  Cursist ontvangt (indien geslaagd) zijn/haar certificaat/diploma indien het cursusgeld binnen is.
  Restitutie van cursusgelden is slechts mogelijk wanneer om medische redenen moet worden afgezien van (verdere) deelname. Verzoeken om restitutie van cursusgelden (naar evenredigheid van de nog te volgen opleiding) kunnen uitsluitend schriftelijk en onder bijvoeging van een geldige doktersverklaring bij de coördinator van de stichting worden ingediend. De kosten die hieruit voortvloeien dienen door de cursist zelf bekostigd te worden. De cursist dient tevens zelf een arts (anders dan de eigen huisarts) te raadplegen.

 • Met het verzenden van dit formulier verklaar* ik dat ik op de hoogte ben van de gestelde regels en verplichtingen.
  Na ontvangst van mijn inschrijfbevestiging stuur ik een kopie van mijn legitimatiebewijs naar ZwemConsult.

Powered by Yourhosting